PageRank Display Buttons
Valid HTML Valid CSS
Thumbnail for http://www.magnes.info.pl/

» Metalurgia proszków, spiekanie proszków

:: Metalurgia proszków to metoda wytwarzania metali z ich proszków, bez przechodzenia przez stan ciekły. Oddzielne cząstki proszków łączą się ze sobą w jednolitą masę podczas wygrzewania silnie sprasowanych kształtek w atmosferze redukującej lub obojętnej. Proces metalurgii proszków jest ekonomiczną metodą wielkoseryjnej produkcji elementów o niewielkich prostych kształtach, w wyniku której uzyskuje się w pełni zwarte sprasowane komponenty.

:: www: http://www.magnes.info.pl/

[więcej] | [Błędna informacja/wygasły link? Daj nam znać]

Thumbnail for http://www.magnes.org.pl/

» Materiały magnetyczne

:: Materiały magnetyczne to wszystkie znane pierwiastki, związki chemiczne i materiały mogą zostać sklasyfikowane na podstawie ich własności magnetycznych. Co więcej, każdy pierwiastek chemiczny wykazuje jeden z czterech podstawowych typów magnetyzmu: diamagnetyzm, paramagnetyzm, ferromagnetyzm lub ferrimagnetyzm. Największe znaczenie praktyczne mają ferromagnetyki, które można podzielić na materiały magnetycznie twarde (używane jako magnesy trwałe), miękkie (magnetyczne rdzenie transformatorów i silników) oraz półtwarde (magnetyczne nośniki analogowych i cyfrowych danych).

:: www: http://www.magnes.org.pl/

[więcej] | [Błędna informacja/wygasły link? Daj nam znać]

Thumbnail for http://www.magnes.net.pl/

» Bieguny magnesu

:: Biegun magnetyczny to pojęcie używane w początkowym etapie nauczania fizyki w celu wyjaśnienia oddziaływania magnesów. Pojęcie to nie jest w fizyce sprecyzowane dokładnie. Biegun geomagnetyczny to punkt przecięcia się osi geomagnetycznej (osi symetrii ziemskiego pola magnetycznego) z powierzchnią Ziemi. Biegun geograficzny to w geografii jeden z dwóch punktów na powierzchni obracającego się ciała niebieskiego, przez które przechodzi oś obrotu danego ciała. Punkty te są jednocześnie najbardziej oddalone od równika, zbiegają się w nich wszystkie południki, a równoleżniki mają wartość 90°.

:: www: http://www.magnes.net.pl/

[więcej] | [Błędna informacja/wygasły link? Daj nam znać]

Thumbnail for http://www.magnesy.waw.pl/

» Samoindukcja (indukcja własna)

:: Samoindukcja (indukcja własna) jest zjawiskiem elektromagnetycznym, szczególnym przypadkiem zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Samoindukcja występuje, gdy siła elektromotoryczna wytwarzana jest w tym samym obwodzie, w którym płynie prąd powodujący indukcję, powstająca siła elektromotoryczna przeciwstawia się zmianom natężenia prądu elektrycznego. Indukcyjność obwodu jest równa sile elektromotorycznej samoindukcji jaka powstaje w obwodzie przy zmianie natężenia o 1 amper występująca w czasie 1 sekundy.

:: www: http://www.magnesy.waw.pl/

[więcej] | [Błędna informacja/wygasły link? Daj nam znać]

Thumbnail for http://www.magnesy.biz.pl/

» Magnetyzacja (namagnesowanie)

:: Magnetyzacja (namagnesowanie) jest właściwością materiałów (między innymi magnesów), która opisuje pole magnetyczne wytwarzane przez materiał. Przez magnetyzację rozumie się także wielkość fizyczną określającą wytwarzane przez materiał pole magnetyczne, definiuje się ją określenie momentów magnetycznych wytworzonych w jednostce objętości. Pochodzenie momentów magnetycznych tworzących magnetyzację może być albo mikroskopową odpowiedzią na prądy elektryczne odpowiadające ruchowi elektronów w atomach albo spinów elektronowych.

:: www: http://www.magnesy.biz.pl/

[więcej] | [Błędna informacja/wygasły link? Daj nam znać]

Thumbnail for http://www.magnes-ferrytowy.eu/

» Ferromagnetyzm, ferromagnetyki

:: Ferromagnetyzm to zjawisko, w którym materia wykazuje własne, spontaniczne namagnesowanie. Jest jedną z najsilniejszych postaci magnetyzmu i jest odpowiedzialny za większość magnetycznych zachowań spotykanych w życiu codziennym. Razem z ferrimagnetyzmem jest podstawą istnienia wszystkich magnesów trwałych (jak i zauważalnego przyciągania innych ferromagnetycznych metali przez magnesy trwałe).

:: www: http://www.magnes-ferrytowy.eu/

[więcej] | [Błędna informacja/wygasły link? Daj nam znać]

Thumbnail for http://www.magnes-ferrytowy.pl/

» Rdzeń magnetyczny

:: Rdzeń magnetyczny to część obwodu magnetycznego, wykonana z materiału ferromagnetycznego, otoczona zwojami cewki; termin rdzeń magnetyczny jest często traktowany jako synonim magnetowodu. Magnetowód, czyli inaczej obwód magnetyczny, wykonany z materiału ferromagnetycznego używany jest do kształtowania drogi przepływu pola magnetycznego w rdzeniu magnetycznym urządzenia. Analogicznie do obwodu elektrycznego obwód magnetyczny posiada źródło zasilania, które dla obwodów magnetycznych nazywane jest siłą magnetomotoryczną oraz rezystancję magnetyczną (tak zwaną reluktancję) rozpraszającą energię.

:: www: http://www.magnes-ferrytowy.pl/

[więcej] | [Błędna informacja/wygasły link? Daj nam znać]

Thumbnail for http://www.magnesferrytowy.eu/

» Ferrofluid

:: Ferrofluid (rzadko ciecz magnetyczna, ferrociecz) to substancja o właściwościach możliwie zbliżonych do cieczy, która w odróżnieniu od typowych cieczy jest w warunkach pokojowych dobrym paramagnetykiem i ulega silnej polaryzacji magnetycznej w obecności zewnętrznych pól magnetycznych.

:: www: http://www.magnesferrytowy.eu/

[więcej] | [Błędna informacja/wygasły link? Daj nam znać]

Thumbnail for http://www.magnesferrytowy.pl/

» Ferromagnetyzm, ferrimagnetyzm, antyferromagnetyzm

:: Ferromagnetyzm to zjawisko, w którym materia wykazuje własne, spontaniczne namagnesowanie. Jest jedną z najsilniejszych postaci magnetyzmu i jest odpowiedzialny za większość magnetycznych zachowań spotykanych w życiu codziennym. Razem z ferrimagnetyzmem jest podstawą istnienia wszystkich magnesów trwałych (jak i zauważalnego przyciągania innych ferromagnetycznych metali przez magnesy trwałe).

:: www: http://www.magnesferrytowy.pl/

[więcej] | [Błędna informacja/wygasły link? Daj nam znać]

Thumbnail for http://www.magnesyferrytowe.eu/

» Materiały magnetyczne - definicja i podział

:: Materiał magnetyczny jest to materiał wykazujący własności magnetyczne. Generalnie, wszystkie pierwiastki chemiczne i wszystkie ich związki chemiczne wykazują pewne własności magnetyczne (zobacz tabela pierwiastków na dole strony).

:: www: http://www.magnesyferrytowe.eu/

[więcej] | [Błędna informacja/wygasły link? Daj nam znać]

Strona: [1] 2 3 4
   SEOKatalog24.net - button (80x15)  Katalogseo24.pl - button (80x15) 
   SEO-One24.net - button (80x15)  Linki SEO 24 - button (80x15) 
   Katalog SEO 24.NET - button (80x15)  SEO-Due24.net - button (80x15) 
   SEO-Tre24.net - button (80x15)  SEO QUATRE 24 - button (80x15)
   SEO GO 24 - button (80x15)  SEO SIX 24 - button (80x15) 
   SEO SEIS 24 - button (80x15)  Katalog Stron Internetowych 
   Katalog stron  Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe
Copyright © ENES Magnesy Paweł Zientek Sp. k.
 Powered by: qlWebDS  |  Thumbnails by: Thumbshots Thumbnails